Ana Sayfa / Manşet / Mersin Barosu harekete geçti!

Mersin Barosu harekete geçti!

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nden (İstanbul Sözleşmesi) Türkiye’nin, Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile çekilmesinin hukuka aykırı olduğu gerekçesiyle, fesih kararının yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay’a dava açtı. Yeşilboğaz açıklamasında, “İstanbul Sözleşmesi’nin, bir gece Cumhurbaşkanlığı kararıyla aniden ortadan kaldırılması ve imzamızı çekmemiz hukuken kabul edilebilecek bir uygulama değildir” dedi.

Başkan Yardımcısı Av. Fatma Demircioğlu, yönetim kurulu üyelerimiz Av. Mahçe İnanoğlu Deprem,Av. Bilgehan Yaşa ve Kadın Hakları Merkez Başkanı Av,Şirin Güner ile birlikte Danıştay’a gönderilmek üzere Mersin İdare Mahkemesi’ne dava dilekçesini veren Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz yaptığı açıklamasında, “Türkiye’de mağdur olan kadın, çocuk ve tüm bireyler için en büyük güvencelerden bir tanesi olan ve İstanbul adıyla özdeşleşen İstanbul Sözleşmesi’nin, bir gece Cumhurbaşkanlığı kararıyla aniden ortadan kaldırılması ve imzamızı çekmemiz hukuken kabul edilebilecek bir uygulama değildir. Hukuka aykırı olduğunu düşündüğümüz Cumhurbaşkanlığı kararının iptali için Mersin Barosu olarak Danıştay’a gönderilmek üzere Mersin İdare Mahkemesi’ne dava açtık. Türkiye’de yaşayan tüm bireyler için bir hukuk koruma sağlayan İstanbul Sözleşmesi’nin uygulanmasından vazgeçilmesi, açıkça bizim bir hukuk devleti olmadığımızın en önemli göstergelerinden birisidir. Hukuka aykırı bu durumun ortadan kaldırılması için Mersin Barosu olarak sonuna kadar mücadele etmeye devam edeceğiz” ifadesini kullandı.

Mersin Barosu Başkanı Bilgin Yeşilboğaz, İstanbul Sözleşmesi’nin fesih kararının yürütmesinin durdurulmasının ve yok hükmünde olduğunun tespitiyle iptalini talep ettiği dava dilekçesinde şu ifadelere yer verdi:

“ANAYASA’YA AYKIRIDIR”

Dava konusu işlemin dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 3.maddesinin birinci fıkrasında yer alan “Bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” şeklinde ifade edilen yetkilerinin, Anayasa’nın 90. maddesine aykırı olarak kanun niteliğinde olan uluslararası sözleşmelerle ilgili olarak tasarruf yetkisinin, tek başına yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanına verilmiş olması açıkça Anayasa’ya aykırılık teşkil etmektedir. Dava konusu işlemin dayanağı olan bu düzenlemelerin öncelikle Anayasa’ya aykırılığı sebebiyle itiraz yolu ile Anayasa Mahkemesi’nin önüne taşınması gerekmektedir.

Fonksiyon gaspı, devletin başka bir erkinin yetki alanına giren konularda idarenin işlem tesis etmesi sonucu ortaya çıkan hukuka aykırılıktır. Anayasamızın 7. maddesine göre yasama yetkisi; Türk Milleti adına Türkiye Büyük Millet Meclisine aittir ve bu yetki devredilemez. Anayasamızın Türkiye Büyük Millet Meclisinin görev ve yetkilerini düzenleyen 87. maddesi; “Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin görev ve yetkileri, kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; bütçe ve kesin hesap kanun tekliflerini görüşmek ve kabul etmek; para basılmasına ve savaş ilânına karar vermek; milletlerarası antlaşmaların onaylanmasını uygun bulmak, Türkiye Büyük Millet Meclisi üye tamsayısının beşte üç çoğunluğunun kararı ile genel ve özel af ilânına karar vermek ve Anayasa’nın diğer maddelerinde öngörülen yetkileri kullanmak ve görevleri yerine getirmektir” şeklindedir.

“CUMHURBAŞKANI’NIN YETKİSİYLE FESHEDİLEMEZ”

Anayasa’nın 8. maddesine göre yürütme yetkisi ve görevi; Cumhurbaşkanı tarafından Anayasa ve kanunlara uygun olarak kullanılır ve yerine getirilir. Cumhurbaşkanı yürütmeyi temsil eder ve yürütme adına işlem tesis eder. Yukarıda açıklandığı üzere usulüne uygun yürürlüğe giren uluslararası sözleşmeler kanun hükmündedir. Dava konusu işlemle feshine karar verilen Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesinin uygun bulunmasına dair 6251 sayılı Kadınlara Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddetin Önlenmesi ve Bunlarla Mücadeleye İlişkin Avrupa Konseyi Sözleşmesi’nin Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 29.11.2011 tarih ve 28127 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Kısaca İstanbul Sözleşmesi olarak adlandırılan bu sözleşmenin Anayasanın 90. maddesi uyarınca kanun niteliği kazandığı açıktır. Bir uluslararası antlaşmadan çekilmenin bunu uygun bulan bir yasanın varlığı koşuluna bağlı olduğu açıktır. Kabul anlamına gelmemekle beraber, bir an için uluslararası sözleşmeleri fesih yetkisinin yürütmede olduğu düşünülse dahi, anılan sözleşmenin Anayasa’da Cumhurbaşkanına verilen yetkiler kapsamında feshedilemeyeceği de ortadadır. Yukarıda açıklandığı gibi Cumhurbaşkanının kararname çıkarma yetkisi yürütme yetkisine ilişkin olup, temel haklarla ilgili konular kararnameler aracılığıyla düzenlenemez. Anayasanın 104. maddesinde açıkça, Anayasa’nın ikinci kısmının birinci ve ikinci bölümlerinde yer alan temel haklar, kişi hakları ve ödevlerinin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle düzenlenmeyeceği hüküm altına alınmıştır.

Sayın Başkanlığınızın yoklukla ilgili iddiamızı kabul etmemesi halinde işlemin Anayasa’ nın104. maddesine aykırı olması nedeniyle iptaline, dava konusu kararın dayanağı olan 9 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 3. maddesinin birinci fıkrasında yer alan ve üçüncü fıkrasında yer alan “Milletlerarası antlaşmaların uygulama alanının değiştiğini tespit etme, bunların hükümlerinin uygulanmasını durdurma ve bunları sona erdirme” ve üçüncü fıkrasında yer alan “Uygulanmasının durdurulduğu ve sona erdiği tarihler; Cumhurbaşkanı kararı ile tespit olunarak Resmî Gazete’de yayımlanır” ibarelerinin Anayasa’ya aykırılığı nedeniyle Anayasa Mahkemesine itiraz yoluna başvurulmasına karar verilmesini talep etmekteyiz.” (HABERGRAM)

PAYLAŞIN
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Hakkında admin

Tekrar kontrol edin

Gürsel Tekin partisinden istifa etti

CHP eski Genel Sekreteri ve İstanbul Milletvekili Gürsel Tekin, partisinden istifa ettiğini duyurdu. CHP’nin eski ...

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir